Säännöt

Forssan seudun hengitysyhdistys ry
1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Forssan seudun hengitysyhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Forssa.
Yhdistys toimii Forssan, Jokioisten, Humppilan, Tammelan, Ypäjän ja Urjalan kuntien alueella.
Yhdistys voi perustaa hallituksen päätöksellä paikallista toimintaa varten Silmu- tai muita rekisteröimättömiä ryhmiä.
2 § TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on Hengitysliiton jäsenenä edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä
elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta.
3 § YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT
Yhdistyksen tehtävänä on rohkaista hengityssairautta sairastavia ja heidän läheisiään sekä hengitysterveydestä
kiinnostuneita järjestäytymiseen ja aktiiviseen kansalaistoimintaan, vaikuttaa hengityssairaiden
hoidon ja palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi, viestiä toiminnasta ja jakaa kokemustietoa,
edistää hengitysterveyttä ja tehdä sitä koskevia aloitteita sekä tehdä yhteystyötä muiden yhdistysten,
päättäjien ja viranomaisten kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää neuvonta-, liikunta- ja muuta vertaistoimintaa, edistää
jäsenten yhteenkuuluvuutta, hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä.
4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia
ja harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikettä, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita
sekä harjoittaa muuta taloudellisesti vähäarvoista tai välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen
liittyvää varainhankintaa, elinkeinoa tai ansiotoimintaa.
5 § YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa 15 vuotta
täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Henkilö voi kuulua varsinaisena jäsenenä vain
yhteen näissä säännöissä tarkoitettuun yhdistykseen.
Henkilö voi kuulua toissijaisena jäsenenä toiseen hengitysyhdistykseen. Tällöin hän maksaa tämän
yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta vastaanottavassa
hengitysyhdistyksessä.
Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-vuotias lapsi tai nuori. Lapsijäsenellä
on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai julkisoikeudellinen yhteisö,
joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Yhdistys voi kutsua hallituksen päätöksellä kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenensä tai
muun erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen, joka
hyväksytään yhdistyksen kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa.
6 § JÄSENOIKEUDET
Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen
päättäviin ja muihin toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen työntekijää ei voida valita yhdistyksen hallituksen
jäseneksi tai tilintarkastajaksi taikka toiminnantarkastajaksi.
Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien toimintamuotojen
etsimiseksi tai tuloksellisuuden tehostamiseksi. Hallituksen on käsiteltävä asianmukaisesti tehdyt
aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.
7 § JÄSENVELVOLLISUUDET
Jäsen maksaa kalenterivuosittain syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kannattajajäsen maksaa
yhdistyksen hallituksen määräämän tukimaksun. Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.
8 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan välittömästi.
Jäsenen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta seuraavan
kalenterivuoden loppuun mennessä.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
  Jos erottamisperusteena on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, on jäsenelle varattava
  tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.
  Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi
  saamisesta yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Asia on käsiteltävä viimeistään seuraavassa yhdistyksen
  sääntömääräisessä kokouksessa.
  9 § YHDISTYKSEN HALLINTO
  Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Päätösvaltaa voivat jäsenet
  käyttää myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta
  tai sen aikana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin päättää. Tästä on mainittava kokouskutsussa.
  Jäsenen on ilmoitettava kutsussa olevaan määräaikaan mennessä, mikäli osallistuu kokoukseen
  tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
  Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslaissa
  säädetyllä tavalla.
  10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
  Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja sääntömääräinen
  syyskokous viimeistään marraskuussa.
  Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo
  siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
  ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
  Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla jäsenillä.
  Yli kuuden kuukauden jäsenmaksun maksuvelvollisuuden laiminlyönti estää äänioikeuden käytön.
  Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä
  tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.
  Yhdistyksen äänivallan käytöstä liittoäänestyksessä on tarkemmat määräykset Hengitysliiton säännöissä.
  11 § SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
  Sääntömääräisen kevätkokouksen tehtävänä on
 • vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapaudesta,
 • tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle
 • vuodelle; ja
 • käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.
  Sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on
 • päättää jäsenmaksusta,
 • hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
 • valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus sekä vuosittain tilintarkastaja/
  toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä; sekä
 • käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.
  12 § HALLITUS
  Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3-10 jäsentä ja yhdistyksellä on halutessaan
  mahdollisuus valita 0-2 varajäsentä. Hallitus valitaan
  kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on
  päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä
  on saapuvilla.
  Hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti korkeintaan kahdeksaksi (8) vuodeksi.
  13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
  Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti
 • vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,
 • vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenpidon järjestämisestä
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet,
 • valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön,
 • asettaa tarpeelliset toimikunnat,
 • valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt; sekä
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijän kanssa hänen tehtävistään.
  14 § TILINTARKASTAJAT
  Syyskokous valitsee kalenterivuodeksi tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä.
  Valintaa tehtäessä on otettava huomioon yhdistyksen toiminnan laatu ja laajuus.
  15 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai muu hallituksen
  määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.
  16 § TILIEN PÄÄTTÄMINEN
  Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät
  asiakirjat on seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle,
  jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.
  17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
  Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutosten
  puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta
  on ennen patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä hankittava liiton liittohallituksen lausunto.
  18 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
  Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava liitolle käytettäväksi purettavan yhdistyksen
  toimialueella suoritettavaan alueelliseen toimintaan.
  Jos liitto on purettu tai lakkautettu, luovutetaan yhdistyksen varat sille, jonka haltuun liiton varat on
  osoitettu.
  Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä
  äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliaika on oltava vähintään yksi kuukausi.
  19 § VOIMAANTULO
  Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity yhdistysrekisteriin.
  Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.
  20 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET