Säännöt

1 . NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA

Yhdistyksen kotipaikka on Kerava.

 Yhdistys toimii Keravan, Järvenpään, Tuusulan ja Sipoon alueella. Yhdistys voi perustaa paikallista toimintaa varten Silmu -tai muita rekisteröimättömiä toimikuntia.

 Yhdistys on suomenkielinen

2. TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoitus on Hengitysliiton jäsenenä edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta.

3. YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen tehtävänä on toimia hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta, vaikuttaa hengityssairaiden edunvalvonta – ja asiantuntijajärjestönä sekä olla paikallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais -, kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansanjärjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

Toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennalta ehkäisemiseksi sekä hoidon, kuntoutuksen ja muiden palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Kannustaa hengityssairaita ja heidän läheisiään järjestäytymiseen ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan

Järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita palveluja sekä kannustaa terveyden edistämiseen ja vertaistukitoimintaan

Edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä,  sekä virkistys -ja kulttuuriharrastusta

Tekee aloitteita alueensa elinympäristön parantamiseksi

4. TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus -ja ravitsemusliiketoimintaa, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa muuta toiminta-ajatusta tukevaa varainhankintaa.   Yhdistys voi myös harjoittaa jäsentoimintaa tukevaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

5. YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet, Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Henkilö voi kuulua varsinaisena jäsenenä vain yhteen näissä säännöissä mainittuun yhdistykseen. Henkilö voi kuulua toissijaisena jäsenenä toiseen hengitysyhdistykseen. Tällöin hän maksaa tämän yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta vastaanottavassa hengitysyhdistyksessä. Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15 vuotias lapsi tai nuori. Lapsijäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai julkisoikeudellien yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenensä tai muun erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen, joka hyväksytään yhdistyksen  kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa.

6. JÄSENOIKEUDET

Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta , tulla valituksi yhdistyksen päättäviin ja muihin toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen toimihenkilöä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi, tilintarkastajaksi tai toiminnantarkastajaksi. Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien toimintamuotojen etsimiseksi tai tuloksellisuuden tehostamiseksi. Hallituksen on käsiteltävä asianmukaisesti tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.

7. JÄSENVELVOLLISUUDET

Varsinainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kannattajajäsen suorittaa yhdistyksen hallituksen määräämän tukimaksun. Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

8. YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan välittömästi.  Jäsenen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

On jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdstykseen liittymällä sitoutunut

On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai

Ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Jos erottamisperusteena on muu, kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, on jäsenelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Asia on käsiteltävä viimeistään yhdistyksen seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa.

9. YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Päätösvaltaa jäsenet voivat käyttää myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana, sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin päättää. Tästä on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja sääntömääräimen syyskokous viimeistään marraskuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on varsinaisillä jäsenillä. Kokouksesta on ilmoittava vähintään viikkoa ennen kokousta postitse, sähköpostilla, tekstiviestillä tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen äänivallan käytöstä liittoäänestyksessä on olemassa tarkemmat määräykset hengitysliiton säännöissä.

11. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräisen kevätkokouksen tehtävänä on

– Vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapaudesta

– Tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle

– Käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat

 Sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on

– Päättää jäsenmaksusta

– Hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle

– Valita vuosittain tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä, sekä

– Käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat

12 .HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-10 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin..

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollesaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saatavilla. Hallituksen jäseneksi  voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti korkeintaan 8 vuodeksi

13.  HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

– Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen säännösten mukaisesti

– Vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä

– Vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenpidon järjestämisestä

– Hyväksyä ja erottaa jäsenet

– Valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön

– Asettaa tarpeelliset toimikunnat

– Valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt

– Ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijöiden kanssa heidän tehtävistään

14.TILINTARKASTAJAT

Syyskokous valitsee kalenterivuodeksi tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä. Valintaa tehtäessä on otettava huomioon yhdistyksen toiminnan laatu ja laajuus

15. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoitttavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai muu hallituksen määräämä henkilö. Aina kaksi yhdessä.

16. TILIEN PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen toiminta – ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä  luovutettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

17. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on ennen patentti -ja rekisterihallituksen käsittelyäsen  hankittava liiton liittohallituksen lausunto

18. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovuttava liitolle käytettäväksi purettavan yhdistyksen  toimialueella suoritettavaan alueelliseen toimintaan.

Jos liitto on purettu tai lakkautettu, varat  luovutetaan sille, jonka haltuun liiton varat on osoitettu

Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten välillä on on oltava vähintään 1 kuukausi.

19. VOIMAANTULO

Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä

20. SAAVUTETUT JÄSENEDUT

Saavutetut jäsenedut säilyvät