Säännöt

                    

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Hengitysyhdistys ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.

Se toimii Lahden ja Orimattilan kaupunkien sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän, Padasjoen

ja Sysmän kunnan/kuntien alueella.

Yhdistys voi perustaa hallituksen päätöksellä paikallista toimintaa varten Silmu- tai muita

rekisteröimättömiä ryhmiä.

2 § TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on Hengitysliiton jäsenenä edistää hengityssairaiden ja heidän

läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön

puolesta.

3 § YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen tehtävänä on rohkaista hengityssairautta sairastavia ja heidän läheisiään sekä

hengitys- terveydestä kiinnostuneita järjestäytymiseen ja aktiiviseen kansalaistoimintaan, vaikuttaa

hengityssairaiden hoidon ja palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi, viestiä toiminnasta ja

jakaa kokemustietoa, edistää hengitysterveyttä ja tehdä sitä koskevia aloitteita sekä tehdä

yhteystyötä muiden yhdistysten, päättäjien ja viranomaisten kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää neuvonta-, liikunta- ja muuta vertaistoimintaa,

edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä.

4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä,

arpajaisia ja harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikettä, omistaa kiinteistöjä ja

arvopapereita sekä harjoittaa muuta taloudellisesti vähäarvoista tai välittömästi sen tarkoituksen

toteuttamiseen liittyvää varainhankintaa, elinkeinoa tai ansiotoimintaa.

5 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa 15 vuotta

täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Henkilö voi kuulua varsinaisena jäsenenä

vain yhteen näissä säännöissä tarkoitettuun yhdistykseen.

Henkilö voi kuulua toissijaisena jäsenenä toiseen hengitysyhdistykseen. Tällöin hän maksaa tämän

yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta

vastaanottavassa hengitysyhdistyksessä.

Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-vuotias lapsi tai nuori.

Lapsijäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai julkisoikeudellinen

yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistys voi kutsua hallituksen päätöksellä kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenensä tai

muun erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen, joka

hyväksytään yhdistyksen kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa.

6 § JÄSENOIKEUDET

Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen

päättäviin ja muihin toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen työntekijää ei voida valita yhdistyksen

hallituksen jäseneksi tai tilintarkastajaksi taikka toiminnantarkastajaksi.

Jäsenellä onoikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien

toimintamuotojen etsimiseksi tai tuloksellisuuden tehostamiseksi. Hallituksen on käsiteltävä

asianmukaisesti tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa, mihin toimiin se on

aloitteiden johdosta ryhtynyt.

7 § JÄSEN VELVOLLISUUDET

Jäsen maksaa kalenterivuosittain syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kannattajajäsen

maksaa yhdistyksen hallituksen määräämän tukimaksun. Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole

jäsen- maksua.

8 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai

sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan

välittömästi.

Jäsenen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta

seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,

2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;

tai

3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos erottamisperusteena on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, on jäsenelle varattava

tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi

saamisesta yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Asia on käsiteltävä viimeistään seuraavassa

yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.

9 § YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Päätösvaltaa voivat

jäsenet käyttää myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla

ennen kokousta tai sen aikana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin päättää. Tästä on

mainittava kokouskutsussa. Jäsenen on ilmoitettava kutsussa olevaan määräaikaan mennessä,

mikäli osallistuu kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita

yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja sääntömääräinen

syyskokous viimeistään marraskuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus

katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista

jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla jäsenillä.

Yli kuuden kuukauden jäsenmaksun maksuvelvollisuuden laiminlyönti estää äänioikeuden käytön.

Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille postitse, sähköpostitse,

tekstiviestillä tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen äänivallan käytöstä liittoäänestyksessä on tarkemmat määräykset Hengitysliiton

säännöissä.

11 § SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräisen kevätkokouksen tehtävänä on

– vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapaudesta,

– tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle; ja

– käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.

Sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on

– päättää jäsenmaksusta,

– hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,

– valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus sekä vuosittain

tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä; sekä

– käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluupuheenjohtajan lisäksi 3-10 jäsentä ja yhdistyksellä on halutessaan

mahdollisuus valita 0-2 varajäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja

on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet

hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti korkeintaan kahdeksaksi (8) vuodeksi.

13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti

– vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,

– vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenpidon järjestämisestä

– hyväksyä ja erottaa jäsenet,

– valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön,

– asettaa tarpeelliset toimikunnat,

– valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt; sekä

– ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijän kanssa hänen tehtävistään.

14 § TILINTARKASTAJAT

Syyskokous valitsee kalenterivuodeksi tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja hänen

varamiehensä. Valintaa tehtäessä on otettava huomioon yhdistyksen toiminnan laatu ja laajuus.

15 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai muu

hallituksen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.

16 § TILIEN PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät

asiakirjat on seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajalle tai

toiminnantarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos

muutosten puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

Sääntömuutoksesta on ennen patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä hankittava liiton

liittohallituksen lausunto.

18 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava liitolle käytettäväksi purettavan

yhdistyksen toimialueella suoritettavaan alueelliseen toimintaan.

Jos liitto on purettu tai lakkautettu, luovutetaan yhdistyksen varat sille, jonka haltuun liiton varat

on osoitettu.

Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään 3/4

enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliaika on oltava vähintään yksi

kuukausi.

19 § VOIMAANTULO

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity yhdistysrekisteriin.

Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

20 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

(säännöt päivitetty 3.1.2023)