Säännöt

Hengitysliitto ry:n säännöt
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimenä on Hengitysliitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko
maa.
Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi.
Liitto on suomenkielinen, mutta se käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.


2 § TOIMINNAN TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan järjestönä edistää hengityssairaiden ja
heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia sekä
toimia terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Liitto harjoittaa myös
kansainvälistä yhteistyötä.


3 § LIITON TEHTÄVÄT
Liiton tehtävänä on

 • rohkaista hengityssairaita omatoimisuuteen ja järjestäytymiseen
 • vaikuttaa etujärjestönä ja asiantuntijayhteisönä
 • edistää liiton, jäsenyhdistysten ja muiden toimintayksiköiden yhteistyötä ja
  vuorovaikutusta sekä luoda kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia
  yhteistyöverkostoja
 • tuottaa ja kehittää järjestö-, koulutus- ja työllistämispalveluja
 • vaikuttaa hyvään sisäilmaan ja tarjoaa siihen liittyvää neuvontaa ja ohjausta
 • tukea ja harjoittaa toimialansa tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • edistää, tukea ja järjestää hengityssairaiden liikuntaa

 • 4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA
  Liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää
  rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja
  ravitsemistoimintaa, tuottaa kokous-, virkistys-, loma- ja vastaavia palveluja, omistaa
  kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa muuta toiminta-ajatusta tukevaa
  varainhankintaa.

 • 5 § JÄSENEKSI HYVÄKSYMINEN
  Liiton varsinaiseksi jäseneksi liittohallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, joka
  hyväksyy liiton jäsenyhdistyksille hyväksymät säännöt. Varsinaisista jäsenistä käytetään
  näissä säännöissä nimitystä jäsenyhdistys.


  Kannattajajäseneksi liittohallitus voi hyväksyä yksityishenkilön, joka haluaa tukea liiton
  toimintaa sekä rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön tai muun oikeustoimikelpoisen
  yhteisön, jonka toiminta ja tarkoitusperät ovat sopusoinnussa liiton toiminnan kanssa.
  Kannattajajäsenellä ei ole läsnäolo- tai puheoikeutta liiton kokouksissa.
  Hakemus liiton varsinaiseksi tai kannattajajäseneksi on tehtävä kirjallisesti
  liittohallitukselle.

 • 6 § JÄSENVELVOLLISUUDET
  Liiton jäsenyhdistys suorittaa kalenterivuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
  mennessä jäsenmaksun. Kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun vuosittain.
  Liittovaltuusto määrää jäsenmaksujen suuruuden ja perimistavan.
  Jäsenyhdistys toimii yhteistyössä liiton kanssa yhteisten asiain hyväksi tehtävässä
  työssä ja pyydettäessä antaa liitolle yhdistyksen varsinaista toimintaa koskevat tiedot.

 • 7 § LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN
  Liitosta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle
  tai ilmoittamalla liittovaltuuston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistys
  vapautuu jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on
  saapunut. Yhdistyksen on tällöin suoritettava kuitenkin erääntyneet maksut.
  Kannattajajäsen vapautuu jäsenyydestä ilmoituspäivästä lukien.
  Liittohallitus voi yhdistystä kuultuaan erottaa jäsenyhdistyksen, joka toimii vastoin liiton
  tarkoitusperiä tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen. Erottamispäätöksessä on
  mainittava erottamisen syy ja se on saatettava jäsenyhdistyksen tietoon viivytyksettä.
  Jos erotettu jäsenyhdistys haluaa saada asian liittovaltuuston käsittelyyn, sen on tehtävä
  asiasta kirjallinen aloite 60 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
  Liittovaltuusto käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan.

 • 8 § LIITON HALLINTOELIMET
  Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto niin kuin näissä säännöissä tarkemmin
  määrätään.
  Liiton toimeenpaneva elin on liittohallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita
  yhdistyslain tarkoittamalla tavalla.
  Liittohallitus nimeää alaisuudessaan toimivat johtokunnat, toimikunnat ja muut vastaavat
  toimielimet.
  Liittovaltuuston tai liittohallituksen jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka saa pääasiallisen
  toimeentulonsa tai merkittävän osan siitä liiton, sen jäsenyhdistyksen tai niiden
  omistamien yhteisöjen tai säätiöiden palveluksessa.

  Liiton toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
  vähintään puolet muista jäsenistä ovat läsnä.
  Päätökset tehdään 17 §:ssä ja 18 §:ssä mainituin poikkeuksin ehdottomalla äänten
  enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

 • 9 § LIITTOVALTUUSTO
  Liittovaltuustoon kuuluu 20 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
  Liittovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Liittovaltuustoon valitaan kultakin alueelta 5 jäsentä ja 5 varajäsentä jäsenyhdistysten
  ehdotuksesta neljäksi (4) kalenterivuodeksi toimikauden alkamista edeltävän vuoden
  loka-marraskuussa pidettävässä liittoäänestyksessä. Samasta jäsenyhdistyksestä voi
  tulla valituksi enintään yksi liittovaltuuston jäsen tai varajäsen. Liittovaltuuston jäseneksi
  tai varajäseneksi saa valita henkilön enintään kahdeksi peräkkäiseksi
  nelivuotiskaudeksi.
  Liittoäänestyksessä kukin jäsenyhdistys käyttää äänivaltaansa edellisen kalenterivuoden
  lopussa olevan henkilöjäsenmääränsä suhteessa. Kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi (1)
  ääni alkavaa kahtasataa (200) henkilöjäsentä kohti. Äänimäärä voi olla kuitenkin
  enintään kymmenen (10).
  Liittoäänestyksen toimeenpanosta ja vaalituloksen vahvistamisesta päättää liittohallitus
  liittovaltuuston vahvistaman vaalijärjestyksen mukaisesti.
  Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräiseen vuosikokoukseen kesäkuun loppuun
  mennessä.
  Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle erityisen asian käsittelyä varten, jos
  liittohallitus pitää sitä välttämättömänä tai 1/3 liittovaltuuston jäsenistä sitä vaatii.
  Liittovaltuuston kokoukseen voidaan osallistua liittohallituksen niin päättäessä myös
  postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
  aikana tai ennen kokousta.
  Kutsu liittovaltuuston kokoukseen toimitetaan jäsenille liittovaltuuston päättämällä
  tavalla.

 • 10 § LIITTOVALTUUSTON TEHTÄVÄT
  Liittovaltuuston tehtävänä on
 • käsitellä ja hyväksyä periaatteellisia ja strategisia suunnitelmia
 • valita toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa liittohallitus, sen puheenjohtaja ja
  varapuheenjohtaja
 • käsitellä jäsenyhdistysten erottamista koskevat asiat tarvittaessa
 • päättää liiton kiinteän tai muun merkittävän omaisuuden lahjoittamisesta
 • valita ja erottaa tilintarkastaja sekä päättää mahdollisesta tilintarkastuspalvelujen
  väliaikaisesta järjestämisestä.
  Sääntömääräisen vuosikokouksen tehtävänä on
 • vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää
  vastuuvapauden myöntämisestä
 • päättää jäsenmaksusta sekä
 • hyväksyä kuluvalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • käsitellä liiton toiminnan suuntaviivoja ja laaja-alaisia teema-asioita sekä
 • käsitellä liittohallituksen muut esitykset.
  Vaalivuotta edeltävän vuosikokouksen tehtävänä on
 • vahvistaa vaalijärjestys seuraavan vuoden liittoäänestystä varten.

 • 11 § LIITTOHALLITUS
  Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja seitsemän
  (7) jäsentä neljäksi kalenterivuodeksi.
  Liittohallituksen jäseneksi voi tulla valituksi korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi
  nelivuotiskaudeksi.
  Liittohallituksen toimikausi alkaa valintapäivästä ja jatkuu, kunnes uusi liittohallitus on
  valittu.
  Liittovaltuuston jäsen ei saa olla liittohallituksen jäsen.
  Liittovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
  liittohallituksen kokouksessa.
  Jos liittohallituksen puheenjohtaja tai jäsen on eronnut tai pysyvästi estynyt
  liittohallituksen jäsenyydestä, on liittovaltuuston seuraavassa kokouksessa valittava
  hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi puheenjohtaja tai muu jäsen.

 • 12 § LIITTOHALLITUKSEN TEHTÄVÄT
  Liittohallituksen tehtävänä on
 • vastata liiton toiminnasta ja johtaa sitä
 • vastata liiton taloudesta ja taloudenhoidon järjestämisestä
 • kutsua koolle liittovaltuusto ja valmistella siinä käsiteltävät asiat sekä panna
  liittovaltuuston päätökset täytäntöön
 • hyväksyä jäsenet ja jäsenyhdistysten säännöt ja toiminta-alueet
 • seurata alueellista vaikuttamis- ja muuta järjestötoimintaa
 • ottaa ja erottaa liiton ylimmät toimihenkilöt
 • asettaa tarpeelliset toimikunnat sekä muut vastaavat toimielimet ja
 • vahvistaa tarvittavat työjärjestykset ja johtosäännöt sekä muut vastaavat säännökset
  sekä
 • päättää kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä taikka liiton
  toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden myymisestä.

 • 13 § ALUEET
  Liiton toiminta on jaettu neljään (4) liittohallituksen päättämään alueeseen.

 • 14 § TILINTARKASTAJA
  Liittovaltuusto valitsee tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön, joka nimeää
  päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi alkaa
  valinnan tehneestä liittovaltuuston vuosikokouksesta ja toimivan tilintarkastajan
  toimikausi on päättynyt tai tilintarkastaja on eronnut tai erotettu.

 • 15 § LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN
  Liiton nimen kirjoittaa liittohallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai liittohallituksen
  määräämät toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

 • 16 § TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
  Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on seuraavan vuoden
  maaliskuun 15. päivään mennessä luovutettava tilintarkastajalle, jonka on annettava
  tilintarkastuskertomus liittohallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta, jossa
  tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

 • 17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
  Päätös muutoksen tekemisestä näihin sääntöihin on tehtävä jäsenyhdistysten
  kuulemisen jälkeen liittovaltuustossa, jossa muutoksen puolesta on annettava vähintään
  3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

 • 18 § LIITON PURKAMINEN
  Päätös liiton purkamisesta on tehtävä liittovaltuuston kahdessa peräkkäisessä vähintään
  kahden (2) kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joissa kummassakin vähintään
  3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa purkamispäätöstä.
  Ennen purkamispäätöstä asiasta on hankittava jäsenyhdistysten kannanotto.
  Liiton purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi sen jäljelle jääneet varat on luovutettava
  jollekin rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle käytettäväksi sääntöjen 2 §:ssä
  mainittuihin tarkoituksiin.

 • 19 § VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSET
  Nämä säännöt on hyväksytty Hengitysliiton liittovaltuuston kokouksessa 20.11.2021