Säännöt

____________________________________HENGITYSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue       

                  Yhdistyksen nimi on ______________________________________

              _______________________________________________________

                  Yhdistyksen kotipaikka on __________________________________

              _______________________________________________________

                  Se toimii ________________________________________________

              _______________________________________________________

              _______________________________________________________

                  kunnan/kuntien alueella.

                  Yhdistys voi perustaa paikallista toimintaa varten Silmu- tai muita rekiste­röimättömiä paikallistoimikuntia.

                  Vaihtoehdot:

                  1.    Yhdistys on suomenkielinen.

                  2.    Yhdistys on suomenkielinen, mutta se käyttää toiminnassaan myös ruotsinkieltä.

                  3.    Yhdistys on ruotsinkielinen, mutta se käyttää toiminnassaan myös suomenkieltä.

                  4.    Yhdistys on ruotsinkielinen.

2 § Toiminnan tarkoitus

                  Yhdistyksen tarkoituksena on Hengitysliiton jäsenenä edistää hengitys­sairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kunta­laisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta.

3 § Yhdistyksen tehtävät

                  Yhdistyksen tehtävänä on toimia hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta, vaikuttaa hengitys­sairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden edunvalvonta- ja asiantuntijajär­jestönä sekä olla paikallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

                  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

                  –     toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennalta ehkäisemiseksi sekä hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaami­seksi ja kehittämiseksi,

                  –     kannustaa hengityssairaita ja tuberkuloosiin sairastuneita sekä heidän läheisiään järjestäytymiseen ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan,

                  –     järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita palveluja sekä kannustaa terveyden edistämiseen ja vertaistukitoimintaan

                  –     edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta; ja

                  –     tekee aloitteita alueensa elinympäristön parantamiseksi.

4 § Taloudellinen toiminta

                  Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjes­tää rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikettä, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa muuta toiminta-ajatusta tukevaa varainhankintaa.

                  Yhdistys voi myös harjoittaa jäsenpalveluja tukevaa sellaista elinkei­noa tai ansio­toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttami­seen.

5 § Yhdistyksen jäsenet

                  Yhdistyksen hallitus hyväksyy jä­senet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäsenek­si voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hy­väk­syy yh­dis­tyk­sen sään­nöt. Hen­kilö voi kuu­lua jä­sene­nä vain yhteen näissä sään­nöissä tar­koitet­tuun yh­distyk­seen.

                  Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväk­syä alle 15-vuotias lapsi. Lapsijäsenel­lä on yhdis­tyk­sen ko­kouk­ses­sa puhe-oi­keus, mutta ei ää­nioikeutta.

                  Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä re­kis­te­röity yhdis­tys, sää­tiö tai jul­kisoi­keu­dellinen yh­teisö, joka hy­väk­syy yh­dis­tyk­sen säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

                  Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenensä tai muun erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen, joka hyväksytään yhdistyksen kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa.

6 § Jäsenoikeudet

                  Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tie­toa yhdis­tyksen toi­min­nasta ja tulla valituksi yhdis­tyksen päättä­viin ja mui­hin toi­mieli­miin. Liiton ja yhdistyk­sen toimi­hen­kilöä ei voida va­lita yhdis­tyk­sen halli­tuksen jä­seneksi tai ti­lin­tar­kas­ta­jaksi taikka toiminnantarkastajaksi.

                  Jäsenellä on oikeus tehdä aloit­teita yh­dis­tyk­sen toi­minnan kehit­tä­miseksi, uusi­en toi­minta­muotojen etsimi­seksi tai tu­loksellisuu­den te­hostamiseksi. Hallituk­sen on käsitel­tävä asianmu­kaisesti tehdyt aloitteet ja se­lostettava yhdis­tyksen ko­kouk­sis­sa, mi­hin toi­miin se on aloit­tei­den joh­dos­ta ryhty­nyt.

7 § Jäsenvelvollisuudet

                  Varsinainen jäsen suorittaa kalenterivuosit­tain syys­ko­kouk­sen vah­vista­man jä­senmak­sun. Kannattajajäsen suorittaa yhdistyksen hallituksen määräämän tukimaksun. Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

8 § Yhdistyksestä eroaminen ja erotta­minen

                  Jäsenellä on oikeus erota yhdis­tyksestä il­moittamalla siitä kir­jal­lisesti yhdistyk­sen hallituk­selle tai sen puheenjohta­jalle taik­ka yhdistyksen ko­kouk­sessa pöy­tä­kirjaan mer­kit­tä­väksi. Ero tulee voi­maan välittömästi.

                  Jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsen­mak­suaan kehotuk­sesta huoli­matta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. 

                  Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäse­nen, jos hän

                  1.    on jättänyt täyttämättä ne velvoi­tuk­set, joihin hän on yhdis­tyk­seen liitty­mällä sitoutunut,

                  2.    on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuo­lella huomattavas­ti

                         va­hin­goitta­nut yhdistystä; tai

                  3.    ei enää täytä laissa tai yhdistyk­sen säännöissä mainittuja jä­senyyden ehto­ja.

                  Jos erottamisperusteena on muu kuin jä­sen­mak­sun maksa­matta jättämi­nen, on jäse­nelle va­rat­tava tilaisuus tul­la kuulluksi ennen erot­ta­mispäätös­tä.

                  Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista kos­ke­va päätös kuukauden kuluessa pää­tök­sen tie­dok­si saamisesta yhdis­tyksen ko­kouksen käsi­teltä­väksi. Asia on käsitel­tävä viimeistään seuraa­vassa yh­distyksen sääntömääräises­sä kokoukses­sa.

9 § Yhdistyksen hallinto

                    Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Päätösvaltaa voivat jäsenet käyttää myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin päättää. Tästä on mainittava kokouskutsussa.

                  Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.

10 § Yhdistyksen kokoukset

                  Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pi­de­tään vii­meistään huhtikuus­sa ja sääntömää­räi­nen syys­ko­kous vii­meistään joulukuussa.                 

                  Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kym­menesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsit­telyä varten vaatii.

                  Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

                  Yhdistyksen äänivallan käytöstä liittoäänestyksessä on tarkemmat määräykset Hengitysliiton säännöissä.

11 § Kevätkokous

                  Sääntömääräisen kevätkokouksen tehtävänä on

                  –     vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä

                         päättää vastuuvapaudesta,

                  –     tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle; ja

                  –     käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Syyskokous

                  Sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on

                  –     päättää jäsenmaksusta,

                  –     hyväksyä toimintasuunnitelma ja ta­lousarvio seuraavalle vuo­del­le,

                  –     valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja ­hal­li­tus sekä vuosittain ti­lin­tar­kasta­ja tai toiminnantarkastaja; sekä

                  –     käsitellä muut hallituksen valmis­telemat kokous­kutsussa mainitut asiat.

13 § Hallitus

                  Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheen­johta­jan lisäksi 4-10 jäsentä, jotka va­litaan kahdeksi ka­lente­rivuodeksi ker­ral­laan.

                  Hallitus valitsee keskuudestaan varapu­heen­joh­tajan ja nimeää sihteerin.

                  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapu­heenjoh­tajan kut­sus­ta ja on päätösval­tainen, kun puheenjoh­tajan tai vara­puheen­johtajan li­säksi vähin­tään puo­let hallituksen jä­senis­tä on saapu­villa.

                  Hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti korkeintaan

                  kahdeksaksi (8) vuodeksi.

14 § Hallituksen tehtävät

                  Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti

                  –     vastata yhdistyksen toiminnasta ja joh­taa sitä,

                  –      vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenhoidon järjestämisestä

                  –     hyväksyä ja erottaa jäsenet,

                  –     valmistella yhdistyksen kokouksessa käsi­teltävät asiat ja panna ne

                         täy­tän­töön,

                  –     asettaa tarpeelliset toimikunnat,

                  –     valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt; sekä

                  –     ottaa ja erottaa yhdistyksen työn­te­ki­jät ja sopia työntekijän kanssa hänen tehtävistään.

15 § Tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja

                  Syyskokous valitsee kalenterivuodeksi tilin­tarkastajan tai toiminnantar­kas­tajan ja hänen varamiehensä. Valintaa tehtäessä on otettava huomioon yhdistyk­sen toi­min­nan laatu ja laa­juus.

16 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

                  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituk­sen puheenjohta­ja tai varapuheen­johtaja ja sih­tee­ri tai muu halli­tuk­sen määräämä henki­lö, aina kaksi

                  yh­dessä.

17 § Tilien päättäminen

                  Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalen­terivuosi. Tilinpäätös sekä

                  ta­louteen ja hal­lintoon liittyvät asiakir­jat on seuraavan vuo­den helmikuun loppuun men­nessä luovutet­tava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle, jonka on annet­ta­va kerto­muksensa maaliskuun 15. päivään men­nessä.

18 § Sääntöjen muuttaminen

                  Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutok­sia, jos kokous­kutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutosten puo­lesta anne­taan vähintään 3/4 ko­kouk­ses­sa äänestyksessä anne­tuista äänistä.  Sääntö­muu­tok­sesta on ennen patentti- ja re­kis­te­rihallituksen kä­sittelyä han­kittava liiton liitto­hallituk­sen lausun­to.

19 § Yhdistyksen purkaminen

                  Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava liitolle käy­tettäväk­si purettavan yhdis­tyksen toimialueella suoritettavaan alu­eel­li­seen toi­mintaan.

                  Jos liitto on purettu tai lakkautettu, luo­vu­tetaan yh­distyksen varat sille, jon­ka hal­tuun liiton varat on osoitettu.

                  Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kah­des­sa peräk­käisessä kokouk­ses­sa vähin­tään 4/5 enem­mistöllä äänestyksessä anne­tuista äänistä ja ko­kous­ten väli­aika on oltava vähin­tään yksi kuukausi.

20 § Voimaantulo

                  Nämä säännöt tulevat voimaan       ____________________________.

                  Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

21 § Saavutetut jäsenoikeudet

                  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Liittohallitus/Säännökset/Hy säännöt 2011

Säännöt pdf