Säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Reisjärven Hengitysyhdistys ry

Yhdistyksen kotipaikka on Reisjärvi

Se toimii Reisjärven, Lestijärven kuntien ja Haapajärven kaupungissa

2 § TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on Hengitysliiton jäsenenä edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä
elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta.

3 § YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen tehtävänä on toimia hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyn, hoidon ja kun-
toutuksen puolesta, vaikuttaa hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden edunvalvonta- ja asi-
antuntijajärjestönä sekä olla paikallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-,
kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennalta ehkäisemiseksi

sekä hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelu-
jen turvaamiseksi ja kehittämiseksi,

 • kannustaa hengityssairaita ja tuberkuloosiin sairastuneita sekä heidän läheisiään järjestäytymi-
  seen ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan,
 • järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita palveluja sekä kannustaa terveyden
  edistämiseen ja vertaistukitoimintaan
 • edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharras-
  tusta; ja
 • tekee aloitteita alueensa elinympäristön parantamiseksi.

4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajai-
sia ja harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikettä, omistaa kiinteistöjä ja arvopape-
reita sekä harjoittaa muuta toiminta-ajatusta tukevaa varainhankintaa.

Yhdistys voi myös harjoittaa jäsenpalveluja tukevaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muu-
toin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

HENGITYSLIITTO RY
JÄSENYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KAHDEN KOKOUKSEN MALLI 2

5 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa 15 vuotta
täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Henkilö voi kuulua varsinaisena jäsenenä vain
yhteen näissä säännöissä tarkoitettuun yhdistykseen.
Henkilö voi kuulua toissijaisena jäsenenä toiseen hengitysyhdistykseen. Tällöin hän maksaa tämän
yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta vastaanotta-
vassa hengitysyhdistyksessä.

Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-vuotias lapsi tai nuori. Lapsijäse-
nellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai julkisoikeudellinen yhteisö,
joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenensä tai muun erityisesti ansioitu-
neen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen, joka hyväksytään yhdistyksen
kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa.

6 § JÄSENOIKEUDET

Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen
päättäviin ja muihin toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen toimihenkilöä ei voida valita yhdistyksen hallituk-
sen jäseneksi tai tilintarkastajaksi taikka toiminnantarkastajaksi.

Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien toimintamuotojen
etsimiseksi tai tuloksellisuuden tehostamiseksi. Hallituksen on käsiteltävä asianmukaisesti tehdyt
aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.

7 § JÄSENVELVOLLISUUDET

Varsinainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kannatta-
jajäsen suorittaa yhdistyksen hallituksen määräämän tukimaksun. Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä ei
ole jäsenmaksua.

8 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan välit-
tömästi.

Jäsenen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta seu-
raavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos erottamisperusteena on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, on jäsenelle varattava
tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

HENGITYSLIITTO RY
JÄSENYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KAHDEN KOKOUKSEN MALLI 3

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saa-
misesta yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Asia on käsiteltävä viimeistään seuraavassa yhdistyk-
sen sääntömääräisessä kokouksessa.

9 § YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Päätösvaltaa voivat jäsenet
käyttää myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen ko-
kousta tai sen aikana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin päättää. Tästä
on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistys-
laissa säädetyllä tavalla.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja sääntömääräinen
syyskokous viimeistään marraskuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo
siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Kokouksesta on ilmoitet-
tava vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai yhdistyksen
toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen äänivallan käytöstä liittoäänestyksessä on tarkemmat määräykset Hengitysliiton sään-
nöissä.

11 § SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräisen kevätkokouksen tehtävänä on

 • vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapaudesta,
 • tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle
 • vuodelle; ja
 • käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.

Sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on

 • päättää jäsenmaksusta,
 • hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
 • valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus sekä vuosittain tilintarkastaja/toimin-

nantarkastaja ja hänen varamiehensä; sekä

 • käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 – 10 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalente-
rivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin.

HENGITYSLIITTO RY
JÄSENYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KAHDEN KOKOUKSEN MALLI 4

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on
päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäse-
nistä on saapuvilla.

Hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti korkeintaan kahdeksaksi (8) vuodeksi.

13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti

 • vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,
 • vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenpidon järjestämisestä
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet,
 • valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön,
 • asettaa tarpeelliset toimikunnat,
 • valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt; sekä
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijän kanssa hänen tehtävistään.

14 § TILINTARKASTAJAT

Syyskokous valitsee kalenterivuodeksi tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja hänen varamie-
hensä. Valintaa tehtäessä on otettava huomioon yhdistyksen toiminnan laatu ja laajuus.

15 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai muu halli-
tuksen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.

16 § TILIEN PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät
asiakirjat on seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajalle tai toimin-
nantarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutos-
ten puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutok-
sesta on ennen patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä hankittava liiton liittohallituksen lausunto.

18 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava liitolle käytettäväksi purettavan yh-
distyksen toimialueella suoritettavaan alueelliseen toimintaan.

Jos liitto on purettu tai lakkautettu, luovutetaan yhdistyksen varat sille, jonka haltuun liiton varat on
osoitettu.

Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään 3/4 enem-
mistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliaika on oltava vähintään yksi kuukausi.

19 § VOIMAANTULO

Nämä säännöt tulevat voimaan _ .

HENGITYSLIITTO RY
JÄSENYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KAHDEN KOKOUKSEN MALLI 5

Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

20 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.