Säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan Hengitysyhdistys ry ja Yhdistyksen kotipaikka on Vihti. Se toimii Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti. Karkkila. kaupunkien/kuntien alueella. Yhdistys voi perustaa paikallista toimintaa varten Silmu- tai muitarekisteröimättömiä paikallistoimikuntia.
Yhdistys on suomenkielinen.

2 § TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on Hengitysliiton jäsenenä edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta.

3 § YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT
Yhdistyksen tehtävänä on toimia hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta, vaikuttaa hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden edunvalvonta- jaasiantuntijajärjestönä sekä olla paikallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennalta ehkäisemiseksi sekä hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi,
 • kannustaa hengityssairaita ja tuberkuloosiin sairastuneita sekä heidän läheisiään järjestäytymiseen ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan,
 • järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita palveluja sekä kannustaa terveyden edistämiseen ja vertaistukitoimintaan
 • edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta; ja
 • tekee aloitteita alueensa elinympäristön parantamiseksi.

4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikettä, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa muuta toiminta-ajatusta tukevaa varainhankintaa.
Yhdistys voi myös harjoittaa jäsenpalveluja tukevaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

5 § YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Henkilö voi kuulua varsinaisena jäsenenä vain yhteen näissä säännöissä tarkoitettuun yhdistykseen. Henkilö voi kuulua toissijaisena jäsenenä toiseen hengitysyhdistykseen. Tällöin hän maksaa tämän yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta vastaanottavassa hengitysyhdistyksessä.
Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-vuotias lapsi tai nuori. Lapsijäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenensä tai muun erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen, joka hyväksytään yhdistyksen kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa.

6 § JÄSENOIKEUDET
Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen päättäviin ja muihin toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen toimihenkilöä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai tilintarkastajaksi taikka toiminnantarkastajaksi.
Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien toimintamuotojen etsimiseksi tai tuloksellisuuden tehostamiseksi. Hallituksen on käsiteltävä asianmukaisesti tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.

7 § JÄSENVELVOLLISUUDET
Varsinainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kannattajajäsen suorittaa yhdistyksen hallituksen määräämän tukimaksun. Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

8 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan välittömästi.
Jäsenen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
 • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos erottamisperusteena on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, on jäsenelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Asia on käsiteltävä viimeistään seuraavassa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.

9 § YHDISTYKSEN HALLINTO
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Päätösvaltaa voivat jäsenet käyttää myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin päättää. Tästä on mainittava kokouskutsussa.
Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lokakuun loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.
Yhdistyksen äänivallan käytöstä liittoäänestyksessä on tarkemmat määräykset Hengitysliiton säännöissä.

11 § SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
VUOSIKOKOUS
Sääntömääräisen vuosikokouksen tehtävänä on

 • vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapaudesta,
 • tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle,
 • päättää jäsenmaksusta, hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
 • valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus sekä vuosittain tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä; sekä
 • käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4- 10 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti korkeintaan kahdeksaksi (8) vuodeksi.

13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti

 • vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,
 • vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenpidon järjestämisestä hyväksyä ja erottaa jäsenet,
 • valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön,
 • asettaa tarpeelliset toimikunnat,
 • valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt; sekä
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijän kanssa hänen tehtävistään.

14 § TILINTARKASTAJAT
Vuosikokous valitsee kalenterivuodeksi tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä. Valintaa tehtäessä on otettava huomioon yhdistyksen toiminnan laatu ja laajuus.

15 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai muu hallituksen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.

16 § TILIEN PÄÄTTÄMINEN
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on ennen patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä hankittava liiton liittohallituksen lausunto.

18 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava liitolle käytettäväksi purettavan yhdistyksen toimialueella suoritettavaan alueelliseen toimintaan.
Jos liitto on purettu tai lakkautettu, luovutetaan yhdistyksen varat sille, jonka haltuun liiton varat on osoitettu.
Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliaika on oltava vähintään yksi kuukausi.

19 § VOIMAANTULO
Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

20 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.