Säännöt

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Kirkkonummen Seudun Hengitysyhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kirkkonummi.
Se toimii Kirkkonummen, Siuntion sekä Inkoon kuntien alueella.
Yhdistys voi perustaa paikallista toimintaa varten Silmu- tai muita rekisteröimättömiä paikallistoimikuntia.
Yhdistys on suomenkielinen.

2 § TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on Hengitysliiton jäsenenä edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta.

3 § YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen tehtävänä on rohkaista hengityssairautta sairastavia ja heidän läheisiään sekä hengitysterveydestä kiinnostuneita järjestäytymiseen ja aktiiviseen kansalaistoimintaan, vaikuttaa hengityssairaiden hoidon ja palveluidenturvaamiseksi ja kehittämiseksi, viestiä toiminnasta ja jakaa kokemustietoa, edistää hengitysterveyttä ja tehdä sitä koskevia aloitteita sekä tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten, päättäjien ja viranomaisten kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää neuvonta-, liikunta ja muuta vertaistoimintaa, edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä.


4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikettä, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa muuta taloudellisesti vähäarvoista tai välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää varainhankintaa, elinkeinoa tai ansiotoimintaa.

5 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Henkilö voi kuulua varsinaisena jäsenenä vain yhteen näissä säännöissä tarkoitettuun yhdistykseen.


Henkilö voi kuulua toissijaisena jäsenenä toiseen hengitysyhdistykseen. Tällöin hän maksaa tämän yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta vastaanottavassa hengitysyhdistyksessä.

Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-vuotias lapsi tai nuori. Lapsijäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistys voi kutsua hallituksen päätöksellä kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenensä tai muun erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen, joka hyväksytään yhdistyksen kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa.

6 § JÄSENOIKEUDET

Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen päättäviin ja muihin toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen toimihenkilöä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai tilintarkastajaksi taikka toiminnantarkastajaksi.

Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien toimintamuotojen etsimiseksi tai tuloksellisuuden tehostamiseksi. Hallituksen on käsiteltävä asianmukaisesti tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.

7 § JÄSENVELVOLLISUUDET

Jäsen maksaa kalenterivuosittain vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kannattajajäsen suorittaa yhdistyksen hallituksen määräämän tukimaksun. Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

8 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan välittömästi.

Jäsenen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos erottamisperusteena on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, on jäsenelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saa misesta yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Asia on käsiteltävä viimeistään seuraavassa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.

9 § YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Päätösvaltaa voivat jäsenet käyttää myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin päättää. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Jäsenen on ilmoitettava kutsussa olevaan määräaikaan mennessä , mikäli osallistuu kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lokakuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. Yli kuuden kuukauden jäsenmaksun maksuvelvollisuuden laiminlyönti estää äänioikeuden käytön. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen äänivallan käytöstä liittoäänestyksessä on tarkemmat määräykset Hengitysliiton säännöissä.

11 § SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräisen vuosikokouksen tehtävänä on

 • vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapaudesta,
 • tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle,
 • päättää jäsenmaksusta,
 • hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
 • valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus sekä vuosittain tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä; sekä
 • käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat

12 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3 -10 jäsentä ja yhdistyksellä on halutessaan mahdollisuus valita 0 – 2 varajäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti korkeintaan kahdeksaksi (8) vuodeksi.

13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti

 • vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,
 • vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenpidon järjestämisestä
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet,
 • valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön,
 • asettaa tarpeelliset toimikunnat,
 • valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt; sekä
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijän kanssa hänen tehtävistään.

14 § TILINTARKASTAJAT

Vuosikokous valitsee kalenterivuodeksi tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä. Valintaa tehtäessä on otettava huomioon yhdistyksen toiminnan laatu ja laajuus.

15 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai muu hallituksen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.

16 § TILIEN PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on ennen patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä hankittava liiton liittohallituksen lausunto.

18 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava liitolle käytettäväksi purettavan yhdistyksen toimialueella suoritettavaan alueelliseen toimintaan.

Jos liitto on purettu tai lakkautettu, luovutetaan yhdistyksen varat sille, jonka haltuun liiton varat on osoitettu.

Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliaika on oltava vähintään yksi kuukausi.

19 § VOIMAANTULO

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

20 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.