Uutinen

Kerro kokemuksesi perusterveydenhuollon palveluista Kainuussa vuodelta 2022

Voit ol­la hen­ki­lö, jo­ka asioi­nut ter­vey­sa­se­man vas­taa­no­tol­la vuo­den 2022 ai­ka­na. Si­nun asioi­ta­si on myös voi­nut hoi­taa useam­pi eri am­mat­ti­lai­nen pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa. Kaik­ki tie­to on ar­vo­kas­ta, jo­ten nyt ker­to­maan oma ko­ke­muk­se­si. Mer­ki­tyk­sel­li­sim­mät ko­ke­muk­set tu­le­vat pää­se­mään osak­si kir­joi­tus­ta ja kaik­ki ko­ke­muk­set huo­mioi­daan toi­min­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Vas­tauk­set kä­si­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti, ei­kä niis­tä voi tun­nis­taa yk­sit­täis­tä vas­taa­jaa (em­me ky­sy hen­ki­lö- tai yh­teys­tie­to­ja). Ker­ro ko­ke­muk­se­si 31.3.2023 men­nes­sä https://res­pon­se.quest­back.com/kai­nuu/txl5siv5mq


Kii­tos vas­tauk­sis­ta­si.