Säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Vakka-Suomen Hengitysyhdistys ry
Yhdistyksen kotipaikka on Uusikaupunki.
Se toimii Uudenkaupungin alueella.
Yhdistys voi perustaa paikallista toimintaa varten Silmu- tai muita
rekisteröimättömiä paikallistoimikuntia.
Yhdistys on suomenkielinen.


2 § TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on Hengitysliiton jäsenenä edistää
hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja
yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen
elinympäristön puolesta.


3 § YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT
Yhdistyksen tehtävänä on toimia hengityssairauksien ja tuberkuloosin
ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta, vaikuttaa
hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden edunvalvonta- ja
asiantuntijajärjestönä sekä olla paikallisesti yhteistyössä
päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden
vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ja
tuberkuloosin ennalta ehkäisemiseksi sekä hengityssairaiden ja
tuberkuloosiin sairastuneiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden
palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi,
kannustaa hengityssairaita ja tuberkuloosiin sairastuneita sekä
heidän läheisiään järjestäytymiseen ja omaehtoiseen
kansalaistoimintaan,
järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita
palveluja sekä kannustaa terveyden edistämiseen ja
vertaistukitoimintaan
edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä
virkistys- ja kulttuuriharrastusta; ja
tekee aloitteita alueensa elinympäristön parantamiseksi.


4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa kioskikauppaa
sekämajoitus- ja ravitsemisliikettä, omistaa kiinteistöjä ja
arvopapereita sekä harjoittaa muuta toiminta-ajatusta tukevaa
varainhankintaa.
Yhdistys voi myös harjoittaa jäsenpalveluja tukevaa sellaista
elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

5 § YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi
jäseneksi voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen säännöt. Henkilö voi kuulua varsinaisena jäsenenä vain
yhteen näissä säännöissä tarkoitettuun yhdistykseen.

Henkilö voi kuulua toissijaisena jäsenenä toiseen
hengitysyhdistykseen. Tällöin hän maksaa tämän yhdistyksen
varsinaisen jäsenen jäsenmaksun. Toissijaisella jäsenellä ei ole
äänioikeutta vastaanottavassa hengitysyhdistyksessä.
Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-
vuotias lapsi tai nuori. Lapsijäsenellä on yhdistyksen kokouksessa
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys,
säätiö tai julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen
jäsenensä tai muun erityisesti ansioituneen henkilön.
Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen, joka
hyväksytään yhdistyksen kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa.


6 § JÄSENOIKEUDET
Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen
toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen päättäviin ja muihin
toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen toimihenkilöä ei voida valita
yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai tilintarkastajaksi taikka
toiminnantarkastajaksi.
Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan
kehittämiseksi, uusien toimintamuotojen etsimiseksi tai
tuloksellisuuden tehostamiseksi. Hallituksen on käsiteltävä
asianmukaisesti tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen
kokouksissa, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.


7 § JÄSENVELVOLLISUUDET
Varsinainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain syyskokouksen
vahvistaman jäsenmaksun. Kannattajajäsen suorittaa yhdistyksen
hallituksen määräämän tukimaksun. Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä
ei ole jäsenmaksua.


8 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee
voimaan välittömästi.
Jäsenen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan
kehotuksesta huolimatta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
  yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
  huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja
  jäsenyyden ehtoja.
  Jos erottamisperusteena on muu kuin jäsenmaksun maksamatta
  jättäminen, on jäsenelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen
  erottamispäätöstä.
  Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös kuukauden
  kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta yhdistyksen kokouksen
  käsiteltäväksi. Asia on käsiteltävä viimeistään seuraavassa
  yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.

9 § YHDISTYKSEN HALLINTO
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen
kokouksissa. Päätösvaltaa voivat jäsenet käyttää myös postitse
taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
ennen kokousta tai sen aikana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus
tarkemmin päättää. Tästä on mainittava kokouskutsussa.
Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa
yhdistyksen asioita yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.


10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään
huhtikuussa ja sääntömääräinen syyskokous viimeistään marraskuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen varsinaisilla
jäsenillä. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen
kokousta jäsenille postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai
yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.
Yhdistyksen äänivallan käytöstä liittoäänestyksessä on tarkemmat
määräykset Hengitysliiton säännöissä.


11 § SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräisen kevätkokouksen tehtävänä on
vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
päättää vastuuvapaudesta,
tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle
vuodelle; ja
käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut
Sivu: 4(5)
asiat.
Sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on
päättää jäsenmaksusta,
hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtajaja hallitus sekä
vuosittain tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänen
varamiehensä; sekä
käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut
asiat.


12 § HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 – 10
jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää
sihteerin
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet
hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti
korkeintaan kahdeksaksi (8) vuodeksi.


13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti
vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,
vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenpidon järjestämisestä
hyväksyä ja erottaa jäsenet,
valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne
täytäntöön,
asettaa tarpeelliset toimikunnat,
valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat
henkilöt; sekä
ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijän kanssa
hänen tehtävistään.

14 § TILINTARKASTAJAT
Syyskokous valitsee kalenterivuodeksi tilintarkastajan tai
toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä. Valintaa tehtäessä on
otettava huomioon yhdistyksen toiminnan laatu ja laajuus.


15 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja sihteeri tai muu hallituksen määräämä henkilö,
aina kaksi yhdessä.


16 § TILIEN PÄÄTTÄMINEN
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on seuraavan
vuoden helmikuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajalle
tai toiminnantarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa
maaliskuun 15. päivään mennessä.


17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on
ollut siitä maininta ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään
3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta
on ennen patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä hankittava
liiton liittohallituksen lausunto.

18 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava
liitolle käytettäväksi purettavan yhdistyksen toimialueella
suoritettavaan alueelliseen toimintaan.
Jos liitto on purettu tai lakkautettu, luovutetaan yhdistyksen varat
sille, jonka haltuun liiton varat on osoitettu.
Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä
kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista
äänistä ja kokousten väliaika on oltava vähintään yksi kuukausi.


19 § VOIMAANTULO
Nämä säännöt tulevat voimaan _________.
Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

20 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.