Olet täällä

Yhdistyksen säännöt

Lapinlahden Hengitysyhdistyksen säännöt

 

 

1§ Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Lapinlahden Hengitysyhdistys ry

Yhdistyksen kotipaikka on Lapinlahti

Se toimii Lapinlahden kunnan alueella

Yhdistys on suomenkielinen.

 

2§ Toiminnan tarkoitus

  Yhdistyksen tarkoituksena on Hengitysliiton jäsenenä edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä

  elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta.   

   

3§ Yhdistyksen tehtävät

     Yhdistyksen tehtävänä on toimia hengityssairauksien ja tuberkuloosin

     ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta, vaikuttaa hengityssairaiden

    ja tuberkuloosiin sairastuneiden edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä olla

    olla paikallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys-, ja muiden 

    vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

 

    

         

    Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

    -toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ja tuberkuloosiin sairastuneiden hoidon,

    kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi,

    -kannustaa hengitysairaita ja tuberkuloosiin sairastuneita sekä heidän läheisiään järjestäytymiseen

    ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan,

    -järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita palveluja sekä kannustaa terveyden

    edistämiseen ja vertaistukitoimintaan

    -edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta

    ja tekee aloitteita alueensa elinympäristön parantamiseksi.

 

4§ Taloudellinen toiminta

    Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia

    ja harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä,

    omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa muuta toiminta-ajatusta tukevaa varainhankintaa.

    Yhdistys voi myös harjoittaa jäsenpalveluja tukevaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka

    muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

 

5§ Yhdistyksen jäsenet

    Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa 15 vuotta

    täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.

    Henkilö voi kuulua jäsenenä vain yhteen näissä säännöissä tarkoitettuun yhdistykseen.

    Lapsijäseneksi voidaan ottaa huoltajan suostumuksella alle 15-vuotias lapsi. Lapsijäsenellä on

    yhdistyksen kokouksessa puhe-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

    Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai julkisoikeudellinen

    yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole 

    äänioikeutta.

    Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenensä tai muun erityisesti

    ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

    Varsinainen jäsen, joka hyväksytään yhdistyksen kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa.

 

6§ Jäsenoikeudet

    Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen

    päättäviin ja muihin toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen toimihenkilöä

    ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai tilintarkastajaksi taikka toiminnantarkastajaksi.

    Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien toimintamuotojen

    etsimiseksi tai tuloksellisuuden tehostamiseksi. Hallituksen on

    käsiteltävä asianmukaisesti tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa, mihin toimiin

    se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.

 

7§ Jäsenvelvollisuudet

    Varsinainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

    Kannattajajäsen suorittaa yhdistyksen hallituksenmääräämän tukimaksun.

    Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

 

8§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

    Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle

    tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan

    merkittäväksi. Ero tulee voimaan välittömästi.

    Jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta

    seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

    Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

    1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,

    2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai

    3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

    Jos erottamisperusteena on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, on jäsenelle varattava

    tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

    Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi

    saamisesta yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

    Asia on käsiteltävä viimeistään seuraavassa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.

 

9§ Yhdistyksen hallinto

     Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Päätösvaltaa voivat

    jäsenet käyttää myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 

     apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin

    päättää. Tästä on mainittava kokouskutsussa.

     Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita

    yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.

 

10§Yhdistyksen kokoukset

    Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja

    sääntömääräinen syyskokous viimeistään joulukuussa.

    Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai

    hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdis-

    tyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

    Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Kokouksesta on

    ilmoitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta postitse, sähköpostitse

    tekstiviestillä tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

    Yhdistyksen äänivallan käytöstä liittoäänestyksessä on tarkemmat määräykset Hengitysliiton säännöissä.

 

11§ Kevätkokous

     Sääntömääräisen kevätkokouksen tehtävänä on

    -vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä päättää vastuuvapaudesta,

    -tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle ja 

    -käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.

 

12§ Syyskokous

     Sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on

    -päättää jäsenmaksusta,

    -hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,

    -valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus sekä vuosittain

    tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja, sekä

    -käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.

 

13§ Hallitus

     Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-10 jäsentä, jotka

    valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

     Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin.

     Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan

    kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan

    lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

    Hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti korkeintaan kahdeksaksi (8) vuodeksi.

 

14§ Hallituksen tehtävät

     Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti

    -vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,

    -vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenhoidon järjestämisestä

    -hyväksyä ja erottaa jäsenet, 

    -valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön,

    -asettaa tarpeelliset toimikunnat,

    -valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt,sekä

    -ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijän kanssa hänen tehtävistään.

 

15§ Tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja

     Syyskokous valitsee kalenterivuodeksi tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan

    ja hänen varamiehensä. Valintaa tehdessä on otettava huomioon yhdistyksen toiminnan

     laatu ja laajuus.

 

16§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

    Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja

    sihteeri tai muu hallituksen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.

 

17§ Tilien päättäminen

    Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja

    hallintoon liittyvät asiakirjat on seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä luovu-

    tettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa

    maaliskuun 15. päivään mennessä.

 

18§ Sääntöjen muuttaminen

    Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta

    ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä

    annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on ennenpatentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä

    hankittava liiton liittohallituksen lausunto.

 

19§Yhdistyksen purkaminen

    Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava liitolle käytettäväksi

    purettavan yhdistyksen toimialueella suoritettavaan alueelliseen toimintaan.

    Jos liitto on purettu tai lakkautettu, luovutetaan yhdistyksen varat sille, jonka

    haltuun liiton varat on osoitettu.

    Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään

    4/5 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliaika on oltava

    vähintään kuukausi.

 

20§ Voimaantulo

    Nämä säännöt tulevat voimaan 19.04.2012

    Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

 

21§ Saavutetut jäsenoikeudet

    Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.