Yhdistyksen säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Imatran Seudun Hengitysyhdistys ry
Yhdistyksen kotipaikka on Imatra
Se toimii Imatran, Ruokolahden, sekä Rautjärven kuntien alueella.
Yhdistys voi perustaa paikallista toimintaa varten Silmu- tai muita rekisteröimättömiä paikallistoimikuntia.
Vaihtoehdot:

 1. Yhdistys on suomenkielinen.
 2. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se käyttää toiminnassaan myös ruotsinkieltä.
 3. Yhdistys on ruotsinkielinen, mutta se käyttää toiminnassaan myös suomenkieltä.
 4. Yhdistys on ruotsinkielinen.
  2 § TOIMINNAN TARKOITUS
  Yhdistyksen tarkoituksena on Hengitysliiton jäsenenä edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä
  elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta.
  3 § YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT
  Yhdistyksen tehtävänä on toimia hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta, vaikuttaa hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä olla paikallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-,
  kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennalta ehkäisemiseksi
  sekä hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi,
 • kannustaa hengityssairaita ja tuberkuloosiin sairastuneita sekä heidän läheisiään järjestäytymiseen ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan,
 • järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita palveluja sekä kannustaa terveyden
  edistämiseen ja vertaistukitoimintaan
 • edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta; ja
 • tekee aloitteita alueensa elinympäristön parantamiseksi.
  4 § TALOUDELLINEN TOIMINTA
  Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikettä, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa muuta toiminta-ajatusta tukevaa varainhankintaa.
  Yhdistys voi myös harjoittaa jäsenpalveluja tukevaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.
  HENGITYSLIITTO RY
  JÄSENYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT YHDEN KOKOUKSEN MALLI 2
  5 § YHDISTYKSEN JÄSENET
  Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa 15 vuotta
  täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Henkilö voi kuulua varsinaisena jäsenenä vain
  yhteen näissä säännöissä tarkoitettuun yhdistykseen.
  Henkilö voi kuulua toissijaisena jäsenenä toiseen hengitysyhdistykseen. Tällöin hän maksaa tämän
  yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta vastaanottavassa hengitysyhdistyksessä.
  Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-vuotias lapsi tai nuori. Lapsijäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
  Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai julkisoikeudellinen yhteisö,
  joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.
  Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenensä tai muun erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen, joka hyväksytään yhdistyksen
  kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa.
  6 § JÄSENOIKEUDET
  Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulla valituksi yhdistyksen
  päättäviin ja muihin toimielimiin. Liiton ja yhdistyksen toimihenkilöä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai tilintarkastajaksi taikka toiminnantarkastajaksi.
  Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, uusien toimintamuotojen
  etsimiseksi tai tuloksellisuuden tehostamiseksi. Hallituksen on käsiteltävä asianmukaisesti tehdyt
  aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.
  7 § JÄSENVELVOLLISUUDET
  Varsinainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kannattajajäsen suorittaa yhdistyksen hallituksen määräämän tukimaksun. Lapsijäsenellä ja kunniajäsenellä ei
  ole jäsenmaksua.
  8 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
  puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan välittömästi.
  Jäsenen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.
  Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän
 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
  Jos erottamisperusteena on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, on jäsenelle varattava
  tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.
  HENGITYSLIITTO RY
  JÄSENYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT YHDEN KOKOUKSEN MALLI 3
  Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Asia on käsiteltävä viimeistään seuraavassa yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.
  9 § YHDISTYKSEN HALLINTO
  Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Päätösvaltaa voivat jäsenet
  käyttää myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana sillä tavoin kuin yhdistyksen hallitus tarkemmin päättää. Tästä
  on mainittava kokouskutsussa.
  Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus. Sen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyslaissa säädetyllä tavalla.
  10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
  Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lokakuun loppuun mennessä
  Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo
  siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
  ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
  Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai yhdistyksen
  toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.
  Yhdistyksen äänivallan käytöstä liittoäänestyksessä on tarkemmat määräykset Hengitysliiton säännöissä.
  11 § SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
  Sääntömääräisen vuosikokouksen tehtävänä on
 • vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapaudesta,
 • tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle,
 • päättää jäsenmaksusta,
 • hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
 • valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus sekä vuosittain tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä; sekä
 • käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat
  12 § HALLITUS
  Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 – 10 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on
  päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
  Hallituksen jäseneksi voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti korkeintaan kahdeksaksi (8) vuodeksi.
  HENGITYSLIITTO RY
  JÄSENYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT YHDEN KOKOUKSEN MALLI 4
  13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
  Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain säännösten mukaisesti
 • vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,
 • vastata yhdistyksen taloudesta ja taloudenpidon järjestämisestä
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet,
 • valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön,
 • asettaa tarpeelliset toimikunnat,
 • valita yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt; sekä
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopia työntekijän kanssa hänen tehtävistään.
  14 § TILINTARKASTAJAT
  Vuosikokous valitsee kalenterivuodeksi tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä. Valintaa tehtäessä on otettava huomioon yhdistyksen toiminnan laatu ja laajuus.
  15 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai muu hallituksen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.
  16 § TILIEN PÄÄTTÄMINEN
  Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät
  asiakirjat on seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.
  17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
  Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on ennen patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä hankittava liiton liittohallituksen lausunto.
  18 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
  Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava liitolle käytettäväksi purettavan yhdistyksen toimialueella suoritettavaan alueelliseen toimintaan.
  Jos liitto on purettu tai lakkautettu, luovutetaan yhdistyksen varat sille, jonka haltuun liiton varat on
  osoitettu.
  Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliaika on oltava vähintään yksi kuukausi.
  19 § VOIMAANTULO
  Nämä säännöt tulevat voimaan .
  Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.
  20 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.